ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημ.αποζημιώσεις για διαπίστωση ανηλικότητας - ευαλωτότητας νεοεισερχομένων στη ΚΕΔΝ Κώ
ΑΔΑ: 64ΚΖ46ΜΗΨ5-ΩΡ0 29.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17850/29-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 9ΕΩΣ46ΜΗΨ5-ΩΩ3 29.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17849/29-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: ΨΒΣΣ46ΜΗΨ5-11Π 29.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17848/29-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΥΑΓ.ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ
ΑΔΑ: 9ΩΘ246ΜΗΨ5-ΑΒ8 29.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1026/28-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - MINDNESS ΜΟΝ ΙΚΕ ΕΝΟΙΚΙΟ 08-09/2023
ΑΔΑ: 607546ΜΗΨ5-ΥΧΜ 29.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1028/28-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ
ΑΔΑ: 69ΝΝ46ΜΗΨ5-Υ0Υ 29.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1027/28-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - DRY ICE CREATION
ΑΔΑ: ΨΩΩΔ46ΜΗΨ5-4Ξ3 29.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1029/28-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ
ΑΔΑ: ΨΖΖ246ΜΗΨ5-5ΨΑ 29.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α164/28-09-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ
ΑΔΑ: ΨΙΜΛ46ΜΗΨ5-ΕΓ0 29.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α163/28-09-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ
ΑΔΑ: ΨΝΛ146ΜΗΨ5-ΝΓΖ 28.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α162/27-09-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ
ΑΔΑ: Ψ6Φ846ΜΗΨ5-ΑΙΛ 28.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α161/27-09-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ
ΑΔΑ: ΨΩ8Μ46ΜΗΨ5-4ΞΒ 28.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α160/22-09-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ
ΑΔΑ: Ψ2ΞΕ46ΜΗΨ5-ΜΛΗ 28.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α159/22-09-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ
ΑΔΑ: ΩΖΤ746ΜΗΨ5-55Ζ 28.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α158/22-09-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ
ΑΔΑ: ΨΘΧ346ΜΗΨ5-407 28.09.2023 Αρ. Πρωτ.: χε α157/22-09-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 859